Remember

www.okulistik.com

Reverse Database Statistics as of May 29, 2017
Unique Domains:73,106,782
Unique IP Adresses:4,490,570
Unique Analytics IDs:2,593,180
Domain www.okulistik.com
Alexa rankN/A
IP Address0.0.0.0 (0)
Neighbour IPs255.255.255.255 / 0.0.0.1 / 0.0.0.0/24
Google AdSense IDNot found
Google AnalyticsNot found
Nameservers
Web hostingTBD
Russian transcodingццц.щлгдшыешл.сщь
www.okulistik.com visitor trends

Explore all anchor text for www.okulistik.com

#Anchor
36
okulistik.com
20
www.okulistik.com/mutlu yayincilik
17
okulistik
7
d1
5
www.okulistik.com
3
kay?t olmak istiyorum
2
www.okulistik.com
2
kelimeleri yerinde ve anlam?na uygun kullan?r.
2
bir etkinli?in veya i?in a?amalar?n? anlatan yönergeleri uygular.
1
10017;den küçük iki do?al say?y? kar??la?t?rarak aralar?ndaki ili?kiyi belirtir.
1
10017;den küçük ve 1017;un kat? olan iki do?al say?n?n fark?n? zihinden bulur.
1
10017;den küçük ve onluk bozmay? gerektirmeyen iki do?al say?n?n fark?n? bulur.
1
10017;e kadar olan do?al say?larla yap?lan ç?karma i?leminin sonucunu tahmin eder, tahminini i?lem sonucuyla kar??la?t?r?r.
1
1017;a kadar olan do?al say?lar? 2, 3, 4 ve 5 say?lar?yla çarpar.
1
2. s?n?f | hayat bilgisi
1
2. s?n?f | matematik
1
2. s?n?f | türkçe
1
20;benim e?siz yuvam21; temas?nda geçen kavramlar? yerinde ve do?ru bir biçimde kullan?r.
1
20;okul heyecan?m21; temas?nda geçen kavramlar? yerinde ve do?ru bir biçimde kullan?r
1
5. s?n?f ünitelendirilmi? y?ll?k plan s.uygun yay. 2008-2009
1
aile bireyleri aras?ndaki benzerlikleri ve farkl?l?klar? gözlemler ve gözlem sonuçlar?n? çe?itli yollarla ifade eder.
1
aile bireylerinin çocuklu?unu ara?t?r?r.
1
aile içinde görev payla??m?na kat?l?r, üzerine dü?en görevi yapmaktan mutluluk duyar.
1
aile içinde kimin kime, nas?l yard?m etti?ini gözlemleyerek, aile içinde üstlenebilece?i görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.
1
aile ya?am?nda ald??? liderlik rolünü aç?klar.
1
ailesi, akrabalar? ve yak?n çevresinde etik de?erlere ne kadar önem verildi?ini gözlemleyerek, etik davran??lar?n güven duygusunu nas?l güçlendirdi?ini ve etik olmayan davran??lar?n da güven duygusunu nas?l zedeledi?ini aç?klar.
1
ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve e?lenmek için plan yapmaktan zevk al?r, yapt??? plan? ailesiyle payla??r.
1
aileyi ilgilendiren konularda karar al?n?rken görü? bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ili?kisini kurar.
1
ak?c? konu?ur.
1
ak?c? okur.
1
anlam kurma
1
anlama tekniklerini kullan?r.
1
anlaml? ve kurall? cümleler yazar.
1
arkada?lar? ile birlikte oynamak, çal??mak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve plan?n? uygular.
1
arkada?lar? ile farkl?l?klar?n?n do?al oldu?unu kabul eder.
1
atatürk17;ün önderli?inde türk milletinin sahip oldu?u hak ve hürriyetleri ara?t?r?r.
1
atatürk17;ün ö?renim hayat? hakk?nda ara?t?rma yapar ve bulgular?n? canland?r?r.
1
ba?l?ktan hareketle dinleyece?i konunun içeri?ini tahmin eder.
1
ba?l?ktan hareketle okuyaca?? metnin içeri?ini tahmin eder.
1
beden dilini yorumlar.
1
benim e?siz yuvam
1
bildi?i ?iirleri topluluk önünde okur.
1
bilgi edinmek amac?yla soru sorar.
1
bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.
1
bilgi edinmek için okur.
1
bilinçli tüketici olman?n ay?rt edici özelliklerini ara?t?rarak okuldaki kaynaklar? bilinçli tüketmenin önemini aç?klar.
1
bilmedi?i kelimelerin anlamlar?n? ara?t?r?r.
1
bir fikre kat?l?p kat?lmad???n? nedenleriyle yazarak aç?klar.
1
bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafi?ini olu?turur.
1
bir ?eklin iki e? parçaya ayr?l?p ayr?lamayaca??n? belirler; uygun ?ekilleri iki e? parçaya ay?r?r.
1
biri çarpma i?lemi olmak üzere en çok iki i?lemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
biti?ik e?ik yaz? harflerini kurallar?na uygun yazar.
1
buraya t?klayarak uye numaran?z? ogrenebilirsiniz
1
bütün yaz?lar?n? biti?ik e?ik yaz? ile yazar.
1
davetiye, tebrik kart? yazar.
1
deneyim ve an?lar?n? anlat?r.
1
ders araç ve gereçlerini günlük ders program?na göre haz?rlar ve bunlar? uygun bir biçimde kullan?r.
1
deste ve düzineyi örneklerle aç?klar.
1
dikkatini dinledi?ine yo?unla?t?r?r.
1
dikkatini okudu?una yo?unla?t?r?r.
1
dikte etme çal??malar?na kat?l?r.
1
dinlediklerinde "hikâye unsurlar?"n? belirler.
1
dinlediklerinde e? sesli kelimeleri ay?rt eder.
1
dinlediklerinde e? ve z?t anlaml? kelimeleri ay?rt eder.
1
dinlediklerinde geçen bilmedi?i kelimelerin anlamlar?n? ara?t?r?r.
1
dinlediklerinde geçen bilmedi?i kelimelerin anlam?n? tahmin eder.
1
dinlediklerinde geçen varl?klar? ve olaylar? s?n?fland?r?r.
1
dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nas?l, niçin ve kim (5n 1k) sorular?na cevap arar.
1
dinlediklerinde sebep-sonuç ili?kileri kurar.
1
dinlediklerine ili?kin kar??la?t?rmalar yapar.
1
dinlediklerini anlamland?rmada sunulan görsellerden yararlan?r.
1
dinlediklerini ba?kalar?yla payla??r.
1
dinlediklerini zihninde canland?r?r.
1
dinlediklerinin ana fikrini belirler.
1
dinlediklerinin konusunu belirler.
1
dinledikleriyle ilgili kendi ya?ant?s?ndan ve günlük hayattan örnekler verir.
1
dinledi?i konulara ili?kin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
1
dinledi?i olay?n nas?l geli?ece?ini ve sonucunu tahmin eder.
1
dinledi?i ?iirin ana duygusunu belirler.
1
dinledi?ini anlama
1
dinledi?ini anlamland?rmada ön bilgilerini kullan?r.
1
dinleme
1
dinleme kurallar?n? uygulama
1
dinlemek için haz?rl?k yapar.
1
dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.
1
dinleyicilerle göz temas? kurar.
1
dinî bayramlar?n, milletimizin payla??m ve dayan??ma içine girdi?i özel günler oldu?unu fark eder ve bayram kutlamalar?na kat?l?r
1
do?al sayilar
1
do?al sayilarla bölme i?emi
1
do?al sayilarla toplama i?lemi
1
do?al sayilarla çarpma i?lemi
1
do?al sayilarla çikarma i?lemi
1
do?al say?larla toplama i?lemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
do?al say?larla toplama ve ç?karma i?lemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
do?al say?larla yap?lan bir ç?karma i?leminde verilmeyen eksileni veya ç?kan? belirler.
1
do?ay? izler, do?adaki de?i?imleri fark eder ve yorumlar.
1
duydu?u sesleri ay?rt eder.
1
duygu, dü?ünce ve hayallerini anlatan yaz?lar yazar.
1
duygu, dü?ünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
1
duygular?n?n kendisini ve arkada?lar?n? nas?l etkiledi?ini fark eder.

www.okulistik.com ranks in top 10 for the following keywords:

Other subdomains on the same domain as www.okulistik.com

DomainAlexa RankIPGoogle IDsAffiliate/Product IDsNameserver(s)